Dricksvatten till Venezuela

¡Ayúdame a ayudar a Venezuela!(en Español ver abajo)
Help me to help Venezuela! (in english, se below)
 
Hjälp mig att hjälpa Venezuela!
Mitt namn är Cecilia Christiansen. Jag är född i Stockholm och uppvuxen i Venezuela. Jag kom tillbaka till Sverige när jag skulle börja på universitetet och är sedan dess kvar här.
 
Inför den djupa humanitära krisen som Venezuela nu går igenom har jag funderat på olika sätt att hjälpa till. I landet saknas el, vatten, mediciner, mat,…allt.
 
Venezuela har gott om billigt vatten. Men pga dåligt skött infrastruktur under flera decennier råder det brist på dricksvatten.
Under 2016-2017 hade 75% av befolkningen kranvatten 3 dagar i veckan. Allt kranvatten måste dessutom renas om man ska dricka den.

I Venezuela använder man 4 metoder för att rena vatten:
1.    Kokning
2.    Klorering
3.    Ozon filter
4.    Rening med hjälp av solens UV-strålar
 
Koka har varit det vanligaste sättet att rena vatten. Idag råder dock brist på el och gas som omöjliggör rening genom kokning.
 
Alla har inte råd med ozon filter och de filter som går sönder kan inte repareras då det saknas reservdelar i landet.
 
En nackdel med klor är att du kontinuerligt behöver nytt klor.
 
Därför har jag bestämt mig för det fjärde alternativet: vattenrening med Solvatten, rening av vatten med hjälp av solens UV-strålar.
 
Solvattenär en svensk uppfinning som används för att rena vatten från bakterier och vattenlevande organismer med hjälp av solens UV strålar och ett filter. Inga kemikalier behövs och tusentals liter vatten kan renas utan att delar behöver ersättas. På så sätt är den mycket miljövänlig.
 
Varje Solvatten tank kan rena upp till 40 l vatten per dag (10 liter åt gången), är lätt att bära med sig och fungerar även för förvaring av vatten.  Kostnaden för en tank i detta projekt är ca 1200kr. Tanken kan sedan användas i över 10 år.
 
Med denna insamling vill jag sätta igång ett pilotprojekt med 144 stycken Solvatten tankar https://solvatten.org 
Efter piloten kommer projektet utvärderas inför en fortsättning i större skala.
Pengarna som samlas in sätts in i ett konto i mitt namn som jag öppnat för detta. Ca 8% av det insamlade går till GoFundMe och resten går oavkortat till Solvatten som ansvarar även för frakten av Solvatten till Venezuela.
 
Här kan du läsa hur Solvatten fungerar:
https://solvatten.org/what-is-solvatten/ 


Första hjälpinsats går till 134 familjer, en äldre boende med 80 äldre personer, ett hem för föräldralösa barn och ett mindre ”hem” för gatuhundar.
 
Att använda Solvatten är lätt!
https://vimeo.com/183200110 


¡Ayúdame a ayudar a Venezuela!
 
Mi nombre es Cecilia Christiansen. Nací en Estocolmo y crecí en Venezuela. Regresé a Suecia cuando empecé en la universidad y desde entonces vivo aquí.
 
Ante la profunda crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, he estado pensando en varias formas de ayudar. En el país falta electricidad, agua, medicinas, alimentos, ...
 
El agua en Venezuela es muy barata. Pero debido al poco mantenimiento de la infraestructura hay escasez de agua potable. Durante el 2016-2017, el 75% de la población tenía agua del grifo 3 días a la semana. El agua del grifo debe purificarse si se va a tomar.
 
En Venezuela, se utilizan 4 métodos para purificar el agua:
1. Hervir el agua.
2. La cloración.
3. Filtro de ozono.
4. Purificación utilizando los rayos UV del sol.
 
Hervir el agua ha sido la forma más común de purificar el agua. Hoy, sin embargo, hay escasez de electricidad y gas lo que hace muy dificil hervir el agua.
 
No todos tienen acceso a filtros de ozono y los filtros que se rompen no se pueden reparar ya que no hay piezas de repuesto en el país.
 
Una desventaja del cloro es que continuamente necesitas cloro nuevo.
 
Por lo tanto, he decidido la cuarta opción: tratamiento del agua con Solvatten, purificación del agua utilizando los rayos UV del sol.
 
Solvatten es un invento sueco utilizado para purificar el agua de bacterias y organismos utilizando los rayos UV del sol y un filtro. No se necesitan productos químicos y se pueden limpiar miles de litros de agua sin necesidad de piezas de repuesto. Una forma de purificar el agua favorable para el medio ambiente.
 
Cada tanque Solvatten puede limpiar hasta 40 l de agua por día (10 litros a la vez), es fácil de transportar y también sirve para almacenar el agua. El costo de un tanque en este proyecto es aproximadamente 1200 SEK (120 USD).
El tanque puede ser utilizado durante más de 10 años.
 
Con esta recolección de fondos, quiero lanzar un proyecto piloto con 144 tanques Solvatten https://solvatten.org.
Después del piloto, el proyecto será evaluado para una continuación en una escala más grande.
El dinero que se recoge entra en una cuenta a mi nombre que abrí para el proyecto. Aproximadamente 8% de lo que se recoja va a GoFundMe y el resto a Solvatten que tambien se encarga del traslado a Venezuela.

Aquí puedes leer cómo funciona Solvatten:
https://solvatten.org/what-is-solvatten/ 
 
Estos fondos se destinan a 134 familias, un asilo con 80 ancianos, un hogar para huérfanos y un "hogar" pequeño para perros callejeros.
 
¡Usar Solvatten es fácil!
https://vimeo.com/183200110 

39078344_1557322349731087_r.jpegFotos: Mariana Vincenti

Help me to help Venezuela!
 
My name is Cecilia Christiansen. I was born in Stockholm and raised in Venezuela. I came back to Sweden when I started at the university and since then I have stayed here.
 
Faced with the deep humanitarian crisis that Venezuela is now going through, I have been thinking of various ways to help. In the country, electricity, water, medicines, food, ... are missing.
 
Venezuela has plenty of cheap water. But due to poorly maintained infrastructure for several decades, there is a shortage of drinking water.
During 2016-2017, 75% of the population had tap water 3 days a week. All tap water must also be cleaned if you are going to drink it.
 
In Venezuela, 4 methods are used to purify water:
1. Boiling
2. Chlorination
3. Ozone filter
4. Purification using the sun's UV rays
 
Boiling has been the most common way to clean water. Today, however, there is a shortage of electricity and gas that makes cleaning impossible by boiling.
 
Everyone cannot afford ozone filters and the filters that break down cannot be repaired as there are no spare parts in the country.
 
One disadvantage of chlorine is that you continuously need new chlorine.
 
That is why I have decided for the fourth option: water treatment with Solvatten, purification of water using the sun's UV rays.
 
Solvatten is a Swedish invention used to purify water from bacteria and aquatic organisms using the sun's UV rays and a filter. No chemicals are needed and thousands of liters of water can be cleaned without the need for replacement parts. In this way, it is very environmentally friendly.
 
Each Solvatten tank can clean up to 40 l of water per day (10 liters at the time), it is easy to carry and also works for storing water. The cost of a tank in this project is about 1200 SEK. The tank can then be used for over 10 years.
 
With this collection I want to launch a pilot project with 144 Solvatten tanks https://solvatten.org
After the pilot, the project will be evaluated for a continuation on a larger scale.

The money collected is deposited into an account in my name that I opened for this purpose. About 8% of the amount collected goes to GoFundMe and the rest to Solvatten, which is also responsible for the shipping to Venezuela.
 
Here you can read how Solvatten works:
https://solvatten.org/what-is-solvatten/

 
 
The first aid goes to 134 families, an older living with 80 elderly people, a home for orphans and a smaller "home" for street dogs.
 
Using Solvatten is easy!
https://vimeo.com/183200110
 • Anonymous 
  • kr750 
  • 3 d
 • Laura Santos Marie and Friends 
  • kr6,750 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • kr7,400 
  • 2 mos
 • Maria C Christiansen 
  • kr650 
  • 5 mos
 • Ann Charlotte Kontio 
  • kr200 
  • 14 mos
See all

Organizer

Cecilia Christiansen 
Organizer
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more