(Door)ontwikkeling Refugee Friend app

In Dutch (English below)

Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen vluchtelingen. Een groot deel daarvan is onderweg om in eigen land of ver daar buiten een goed heenkomen te zoeken. De reis is niet zonder gevaar. Zo wordt er onderweg gejaagd op deze mensen, omdat er veel geld verdient kan worden aan hun ellende. Allerlei vormen van mensenhandel vinden plaats ten koste van deze groep mensen.
 
Om die reden is de app Refugee Friend  ontwikkeld. Om de reis van vluchtelingen te verzachten. Een app die helpers en vluchtelingen in contact kan brengen. Zodat gewone mensen hulp kunnen bieden aan hen, die het zwaar hebben. Waar ook ter wereld. Zodat zij in veiligheid hun gewenste bestemming kunnen bereiken. Zodat zij uit de handen van criminelen kunnen blijven en kunnen ontkomen aan misdadige regimes en corrupte grenswachten.
 
Op een wereldkaart zijn de helpers zichtbaar. Van iedere helper kan snel het hulpaanbod worden bekeken. Handige filters helpen vluchtelingen met het zoeken naar relevante hulp. Via een interne chat functie kunnen vluchtelingen in contact treden met helpers. Ieder kan in de eigen taal communiceren met de ander. De app ondersteunt op dit moment 27 talen. Met name de talen, die veel vluchtelingen spreken, zijn opgenomen. Ook is er voor vluchtelingen een SOS-knop ingebouwd, die in geval van nood helpers in een straal van 50 kilometer waarschuwt.
 
Maar we zijn nog niet klaar. We willen de app verder uitbreiden met de mogelijkheid tot het rapporteren van mensenrechtenschendingen, zodat we rechtszaken in verschillende landen kunnen laten opzetten. We willen nog meer talen toevoegen. We willen de bekendheid van de app onder helpers en vluchtelingen doen toenemen door middel van gerichte informatiecampagnes. Daarnaast zien we de kosten van het gebruik van de gratis app toenemen, naarmate meer mensen er gebruik van maken.
 
Vandaar dat deze crowdfunding campagne is opgezet, om het bestaan en de (door)ontwikkeling van de app te financieren.
 
Voor meer informatie www.refugeefriend.com. De app kan worden gedownload in de Apple App Store  en de Google Play Store 

In English:
There are more than 100 million refugees worldwide. A large part of them are on their way to seek refuge in their own country or far beyond. The journey is not without danger. For example, these people are hunted along the way, because a lot of money can be earned from their misery. All kinds of human trafficking take place at the expense of this group of people.

That is why the Refugee Friend  app was developed. To ease the journey of refugees. An app that can connect helpers and refugees. So that ordinary people can offer help to those who are having a hard time. Anywhere in the world. So that they can safely reach their desired destination. So that they can stay out of the hands of criminals and escape criminal regimes and corrupt border guards.

The helpers are visible on a world map. The range of help available for each helper can be viewed quickly. Handy filters help refugees to search for relevant help. Refugees can contact helpers via an internal chat function. Everyone can communicate with the other in their own language. The app currently supports 27 languages. In particular, the languages ​​spoken by many refugees are included. An SOS button has also been built in for refugees, which warns helpers in a radius of 50 kilometers in the event of an emergency.

But we're not done yet. We want to further expand the app with the possibility to report human rights violations, so that we can have lawsuits set up in different countries. We want to add even more languages. We want to increase awareness of the app among helpers and refugees through targeted information campaigns. In addition, we see the costs of using the free app increase as more people use it.

That is why this crowdfunding campaign was set up to finance the existence and (further) development of the app.

For more information, visit our website . The app can be downloaded from the Apple App Store  and the Google Play Store .
Illustration of helping hands

Give €20 and be a founding donor

Your donation is the start of Pieter Rambags's journey to success. Your early support inspires others to donate.

Make a donation
Make a donation

Donations

Become the first supporter 

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

Illustration of helping hands

Give €20 and be a founding donor

Your donation is the start of Pieter Rambags's journey to success. Your early support inspires others to donate.

Make a donation
Make a donation

Organizer

Pieter Rambags 
Organizer
Goirle