ویدیو های آموزش پیانو - محسن کرباسی

دوستان عزیز
همانطور که میدانید مدتی هست که شروع به ساختن ویدئوهای آموزشی پیانوو نتخوان در یوتوب هستیم.
این پروسه خیلی وقت و انرژی میبره و نیاز به حمایت شما دارد.

 • Anonymous
  • €10 
  • 10 hrs
 • MR MAJID GHOSI
  • €10 
  • 2 d
 • MR MAJID GHOSI
  • €15 
  • 3 mos
 • MR MAJID GHOSI
  • €10 
  • 3 mos
 • MR MAJID GHOSI
  • €15 
  • 3 mos
See all

Organizer

Mohsen Karbassi
Organizer
Leuven

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.