Hjem til sig selv - Camino projekt 2019

(english bellow)

Hvordan finder man hjem til sig selv i det en-og-tyvende-århundrede?

Forventninger - mine egne er nok værre end min omverdens – er ikke en ny ting, men hvor finder man tiden til rent faktisk at finde fred i sig selv. Fred med sig selv; når telefonen bipper, uddannelseskravet hyler, boligsituationen truer, kærlighed vender rundt på alt, og der generelt er en forventning om at man er tilgængelig, top tunet, totalt tillidsfuld, trust worthy og tjekket. En forventning som jeg selv er lige så meget en del af at opretholde som min omverden.
Hvor er tiden til at gå sig selv i møde, og lade alt det bundfælde man får hvirvlet op? Og hvad møder man når det når bunden og klarheden viser sig? 

Min længsel og drøm om at vandre er blevet mere og mere udtalt.
Nu skal det være, og den 29. April - om præcis en måned - drager jeg ud på seks ugers vandring. Den Franske rute  over Pyrenæerne, gennem det Nordlige Spanien, til Santiago de Compostella for at ende ved Atlanterhavet, også kendt som ’verdens ende’. Omkring 900 kilometers Camino.

Jeg skal af sted, med 5-6 kilo på ryggen, alene og analogt. Telefon, SOme, forpligtigelser og hverdagsliv bliver i Danmark.

38168416_155412056460981_r.jpeg
Alle pilgrimme har deres egne gode grunde til at begive sig ud på vandring, og ligeså har jeg.
Af sted må jeg, for at reflektere over nogen af livets små og store spørgsmål.  Jeg søger en konfrontation af Camino-karakter; med stilhed, eftertænksomhed og ømme fødder. Samt en øget opmærksomhed på at de ting jeg søger at få svar på – eller fred med – kan bevæge sig ind i min bevidsthed gennem mødet med de mennesker der søger andre ting, på samme vandring.

Den 13. maj fylder jeg 23 år, og skønt jeg er gået en anden vej end mine jævnaldrende, er det pres der så jævnligt bliver beskrevet i medierne ikke gået min næse forbi. 

Ønsket er at komme nærmere mig selv, mærke min egen styrke og evne til at bevæge mig ind i livet, med sårbarhed, gennem frygten, hjem til mig selv.

38168416_1554120719519327_r.jpeg
Inspireret af 'Berthelsen på Caminoen' og Mathias Christensens foto-projekt 'WILD' vil jeg dokumentere min tur. Kunstner og forfatter Tomas Lagermann Lundme  er i denne proces min mentor, og min camino skal ende ud i en visuel og tekstuel fortælling som forhåbentligvis kan inspirere og reflektere livet i vores fortravlede byliv. Jeg medbringer analogt kamera, simpelt tegnegrej, skriveredskaber og papir samt en lydoptager.  

Derfor vil jeg gerne invitere dig til at være en del af projektet i sin tilblivelse. Være med i tanken på vandringen. Ideen er at man kan støtte med hvad man kan; en kop kaffe på toppen af en bakke, en kvart flybillet, film-ruller, notesbøger, en overnatning, en tomat, en vandresok eller andre af de udgifter der er forbundet med en vandring af en sådanne karakter.
Alle bidrag, store som små, modtages med taknemmelighed. På forhånd stort tak!

Al kærlighed, mange varme tanker 
Viola

www.dasseville.com 


38168416_1554120311441800_r.jpeg

How to find home to yourself in the twenty-first century?

Expectations - my own, probably much worse than others - is not a new thing, but where do you find the time to actually find peace inside yourself. Peace with oneself; when the phone beeps, the education demand is howling, the housing situation threatens, love turns everything upside down, and there is general expectation that you are available, trustful, top tuned, trust worthy and dedicated all the time. An expectation, that I am just as much a part of maintaining, as the world around me.

Where is the time to encounter yourself, and let the things that have become swirled up find rest? How does it feel when it reaches the bottom and clarity lights up?


My longing and dream of walking has become more and more present.
Now is the time, and on April the 29th – in exactly one month – I’m going for six weeks of walking. The French route across the Pyrenees, through northern Spain, to Santiago de Compostella to end at the Atlantic, also known as the "end of the world". About 900 kilometers Camino.

I will travel with 5-6 kilos on my back, alone and analogue. Phone and everyday life will be left behind, in Denmark.

38168416_1554122693829080_r.jpeg

All pilgrims have their own good reasons, and so do I.

I want to reflect on some of life's small and big questions. I'm looking for a confrontation of Camino character; with silence, thoughtfulness and sore feet. And an increased awareness that the things I seek to get answered - or get peace with - can move into my consciousness through the encounter with the people who seek other things, on the same hike.

May the 13th , I turn 23, and although I chosen a different way than other at my age, the pressure that is so often described in the media has not passed my nose.

My wish is to get closer to myself, feel my own strength and ability to move into life, with vulnerability, through fear. Home to myself.

38168416_155412286948333_r.jpeg

Inspired by 'Berthelsen på Caminoen' and Mathias Christensen's photo project 'WILD' I will document my trip. Artist and writer Tomas Lagermann Lundme is in this process my mentor, and my camino will end up in a visual and textual tale, that hopefully can inspire and reflect on life in our busy city existence. I bring an analogue camera, simple drawing gear, writing tools and paper and a sound recorder.

Therefore, I would like to invite you to be part of the project in its creation. Be with me in thought on the pilgrimage. The idea is that you can support with what you can; a cup of coffee on the top of a hill, a bit of a flight ticket, film-rolls, notebooks, a bed for the night, a tomato, a hiking-sock or some other expenses associated with a trip of such a character. All contributions big or small are received with gratitude! 

All love, many warm thoughts – and thank you!

Viola

Donations (0)


 • Sidsel Kragh 
  • kr500 
  • 3 mos
 • Malene Norreen 
  • kr50 
  • 4 mos
 • Lars Mejer 
  • kr100 
  • 4 mos
 • Anonymous 
  • kr50 
  • 4 mos
 • Robery Petersen 
  • kr700 
  • 4 mos

Organizer 


Viola Ellehammer Dasseville 
Organizer
København S, Denmark
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more