Caffi’r Bedol - Bethel

Mae Caffi’r Bedol sydd yn rhan o Fenter Cymunedol Bethel yn mynd o nerth i nerth ond angen eich cefnogaeth i gyrraedd ein nôd nesaf sef adnewyddu y gegin er mwyn gallu gweini a chynnig gwasanaethau ychwanegol i’r gymuned a phobl leool. 

Mae Caffi’r Bedol wedi bod yn gaffi hynod lwyddiannus ym mhentref Bethel ers ail-agor eu drysau nôl yn 2022 ac mae’r gefnogaeth wedi bod yn wych i weld y Caffi yn ffynnu er gwaethaf gorfod gwynebu heriau annisgwyl a chostau byw yn cynnyddu. 

Mae’r Caffi bellach yn cyflogi staff lleol o’r pentref, yn defnyddio cynnyrch lleol, gyda trwydded alcohol ac yn brysur fod yn leoliad canolog i drigolion y fro allu cymdeithasu. 

Mae’r Caffi yn cynnig Coffi lleol Poblado, paratoi bwyd a danteithion cartref ffres yn ddyddiol, cefnogi a gwerthu cynnyrch a gwasanaethau lleol, trefnu a chefnogi digwyddiadau, rhentu gofod ac yn leoliad sesiynau wythnosol i grŵpiau a mudiadau y fro! 

Bellach mae Caffi’r Bedol ar agor 6 diwrnod yr wythnos (Llun i Sadwrn) rhwng 10:00 - 16:00
gyda’r bwriad i allu chynnyddu oriau agor i gynnig llawer mwy! 

Er mwyn symud ymlaen gyda’r Fenter hon, mae Caffi’r Bedol yn gobeithio codi arian i ail ddatblygu y gegin i ddelio gyda’r galw a oergell gymunedol er mwyn cychwyn stocio Siôp Bedol a dyma lle'r ydym angen eich cefnogaeth chi. 

Gwerthfawrogwn ei bod hi yn amser annodd ond byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad. 

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu chi i Gaffi’r Bedol. 

Diolch 

Tîm Caffi’r Bedol

Caffi'r Bedol which is part of the Bethel Community Enterprise is going from strength to strength but we need your support to reach our next goal which is to renovate the kitchen in order to be able to serve and offer additional services to the community and local people.

Caffi'r Bedol has been an extremely successful cafe in the village of Bethel since re-opening their doors back in 2022 and the support has been great to see the Cafe flourish despite having to face unexpected challenges and the rising cost of living. 

The Café now employs local staff from the village, uses local produce, has an alcohol license and is busy being a central location for local residents to socialise. 

The Café offers local Poblado Coffee, prepares fresh homemade food and cakes daily, supports and sells local products and services, organises and supports events, rents space and is the venue for weekly sessions for local groups and organisations!

Caffi'r Bedol is now open 6 days a week (Monday to Saturday) between 10:00 - 16:00 with the intention of being able to increase opening hours to offer much more!

In order to move forward with this Enterprise, Caffi'r Bedol hopes to raise funds to redevelop the kitchen to deal with demand and a buy a community fridge in order to start stocking the Bedol Shop and this is where we need your support. 

We appreciate that it is a difficult time but any contribution would be greatly appreciated. 

We look forward to welcoming you to Caffi’r Bedol.  

Thank You 

Caffi’r Bedol Team Donations (5)

 • Charlotte Powell-Jones
  • £10 
  • 8 d
 • Sara Williams
  • £10 
  • 8 d
 • Gwenan Jones
  • £10 
  • 8 d
 • MRS MELANIE DOCHERTY
  • £10 
  • 8 d
 • Sioned Owen
  • £10 
  • 8 d

Organizer

Hannah Hughes
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.