Steun het Vishnuh-Genootschap

45826756_1582911350117425_r.jpeg

1/ Ondergetekende, Gurubesar: Lancar Ida-Bagus van het Vishnuh-Genootschap, wil een gezondheidsboek opstellen voor alle mensen c.q. de wereldbevolking welke gebaseerd zal zijn op  de eeuwenoud voorouderlijke kruidenkennis van het Vishnuh-genootschap, zodat iedereen er baat bij heeft.

... Dit, aangezien de huidige reguliere medische kennis niet altijd als leidraad kan worden gebruikt voor ziektes en aandoeningen waarvan de oorsprong in vroegere tijden al bekend waren waarvoor de reguliere medische wetenschap tot op heden nog geen afdoend middel daartegen heeft kunnen vinden. En de oplossing die de geleerdheid van die tijd bracht ter bestrijding van die ziektes resulteerde tot volledige terugdringing.

... Ik ben namens het Vishnuh-Genootschap bereid om onze arsenaal aan bevindingen in dit boek bekend te maken aan de wereld waardoor er meer inzicht komt op de bestaande kruiden en planten die in deze tijd door kruiden kenners al gebruikt worden waarvan slechts een fractie van haar medicinale krachten bekend zijn, omdat de kennis hiervan duidelijk ontbreekt.

2/ Om dit bovengenoemde doel te realiseren is geld nodig.

3/ Hoe sneller ik het beoogd bedrag bereik des te eerder het manuscript in boekvorm kan worden uitgebracht in zoveel mogelijke talen, opdat een groot deel van de wereldpopulatie in hun eigen taal zich hierin kan verdiepen en de voor hun nodige informatie aanwendt tot hun heil.

4/ Zo zegt de leer van Vishnuh: “Het doel van de natuur is om het leven van eenieder te veraangenamen.”

5/ Dankbaar zijn wij jegens de mens die door zijn geldelijke bijdrage of anderszins meehelpt om het beoogde doel te realiseren, dat ten voordeel is van het leven.

Ondergetekende, Lancar Ida-Bagus, wil dit bovengenoemde doel namens het Vishnuh-Genootschap beantwoorden, door middel van een wereldgezondheidsboek uit een hele oude doos uit te brengen.

Nederlands:

Link:   Vishnuh-Genootschap
45826756_1582912932227806_r.jpeg

1 / Undersigned, Gurubesar: Lancar Ida-Bagus of the Vishnuh-Society, wants to prepare a medical book for all people/ the world population that will be based on the ancient ancestral herbal knowledge of the Vishnuh-Society so that everyone benefits.

... This is because the current regular medical knowledge cannot always be used as a guide for diseases and disorders whose origins were already known in earlier times and for which the regular medical science has not yet been able to find an adequate remedy against them. And the solution that the scholars of that time brought to combat those diseases resulted in a complete reduction.

On behalf of the Vishnuh-Society, I am prepared to make our arsenal of findings in this book known to the world, thereby providing more insight into the existing herbs and plants that are already used by herbal connoisseurs today, of which only a fraction of its medicinal powers are known because the knowledge of this is clearly lacking.

2 / Money is needed to achieve this goal.

3 / The sooner I reach the intended amount, the sooner the manuscript can be published in book form in as many languages as possible so that a large part of the world population in their own language can delve into it and use the information they need for their salvation.

4 / Thus the teaching of Vishnuh says: "The purpose of nature is to make life easier for everyone."

5/ We are grateful to the person who, through his financial contribution or otherwise, helps to realize the intended goal, which is to the benefit of life.

Undersigned, Lancar Ida-Bagus, want to answer this aforementioned purpose on behalf of the Vishnuh-Society, by releasing a world medical book from a very old box.

English:

Link:   Vishnuh-Society

  • #1 fundraising platform

    People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

  • GoFundMe Guarantee

    In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

  • Expert advice, 24/7

    Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more