Stichting All Stars Diving

OVER ONS   (ENGLISH BELOW)
Stichting All Stars Diving heeft als doel het bijstaan van (gewezen) professionele hulpverleners zoals politie, brandweer, ambulance en (oud) werknemers van defensie bij wie een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is gediagnosticeerd of die lijden aan andere soortgelijke psychische klachten. De mannen en vrouwen die in actie komen in situaties waar de burger hard voor wegloopt of voor weg kan lopen. Onze hulpverleners zijn helden. Maar ook helden hebben het soms zwaar.

Uit bekende cijfers van de politie (PTSS bij de politie – Een beter beeld 2012) blijkt dat na behandeling voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) nog 60% restklachten heeft. Restklachten als concentratieproblemen, nervositeit, schrikachtig, slaapproblemen, hartkloppingen, moeheid en geïrriteerdheid.

Stichting All Stars Diving focust zich op deze groep. Binnen Nederland zijn enkele goede initiatieven op het gebied van actieve therapie. Echter zijn dit grotendeels een-dags activiteiten. All Stars Diving is niet gericht op het bieden van een leuk uitje, maar is gericht op het bieden van een ervaring die een positieve impact heeft op het leven.

Stichting All Stars Diving is geen vervanging van professionele therapie, maar kan een uitstekende aanvulling zijn of juist een houvast voor als de therapie stopt. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een continue strijd. Duiktherapie wordt geassocieerd met het opbouwen van vertrouwen, het creëren van nieuwe sociale contacten en groepssteun. Kort samengevat betekent dit een verbetering van de algemene gezondheid, persoonlijk welzijn, sociale vaardigheden, algemene kwaliteit van het leven en een verbeterde mentale conditie en vermindering van psychische klachten.

ONZE DOELGROEP
Wij hebben als doel het bijstaan van (gewezen) professionele hulpverleners zoals politie, brandweer, ambulance en (oud) werknemers van defensie bij wie een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is gediagnosticeerd of die lijden aan andere soortgelijke psychische klachten. Wij zijn ons er van bewust dat er meerdere sectoren zijn die vallen onder professionele hulpverlening, mocht jij van mening zijn dat je werkzaam bent (of bent geweest) als professioneel hulpverlener en je voldoet aan de criteria om deel te nemen aan een programma, dan kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen en zullen je aanmelding dan individueel beoordelen.

HET ONTSTAAN
Stichting All Stars Diving is op initiatief van Paul Knörr, een voormalig politieagent van Politie eenheid Den Haag, opgericht als een resultaat van een lange persoonlijke strijd tegen posttraumatische stressstoornis (PTSS) die een positieve wending kreeg door duiken. Na een lange periode van bezinning en veel onderzoek naar vergelijkbare initiatieven in Amerika (Ministerie van Veteranen) is de overtuiging ontstaan dat duiktherapie werkt, helpt en mogelijk is in Nederland.

WAAROM EEN STICHTING?
Er is gekozen om een stichting op te zetten omdat All Stars Diving geen winstoogmerk heeft. Het is All Stars Diving niet te doen om geld te verdienen. All Stars Diving wil (gewezen) professionele hulpverleners en (oud) werknemers van defensie bij wie een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is gediagnosticeerd of die lijden aan andere soortgelijke psychische klachten de mogelijkheid bieden om kennis te maken met het duiken en de onderwater wereld. Dit kunnen beschadigde hulpverleners zijn uit Nederland maar ook vanuit het buitenland.

Meer informatie is te vinden op Stichting All Stars Diving 

ABOUT US
The All Stars Diving Foundation aims to assist (former) professional rescuers such as the police, fire brigade, ambulance and (former) Defense employees who have been diagnosed with post-traumatic stress disorder (PTSD) or who suffer from other similar psychological complaints. The men and women who take action in situations that citizens run away from or can run away from. Our rescuers are heroes. But even heroes sometimes have a hard time.

Known figures from the police (PTSD at the police – A better picture 2012) show that after treatment for post-traumatic stress disorder (PTSD), 60% still have residual complaints. Residual complaints such as concentration problems, nervousness, nervousness, sleeping problems, palpitations, fatigue and irritability.

All Stars Diving Foundation focuses on this group. There are some good initiatives in the field of active therapy in the Netherlands. However, these are largely one-day activities. All Stars Diving is not focused on providing a fun outing, but is focused on providing an experience that has a positive impact on life.

The All Stars Diving Foundation is not a replacement for professional therapy, but can be an excellent addition or a support for when the therapy stops. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a constant battle. Diving therapy is associated with building trust, creating new social contacts and group support. In short, this means an improvement in general health, personal well-being, social skills, general quality of life and an improved mental condition and reduction of psychological complaints.

OUR TARGET GROUP
We aim to assist (former) professional aid workers such as the police, fire brigade, ambulance and (former) defense personnel who have been diagnosed with post-traumatic stress disorder (PTSD) or who suffer from other similar psychological complaints. We are aware that there are several sectors that fall under professional assistance, if you believe that you are (or have been) working as a professional counselor and you meet the criteria to participate in a program, you you can of course always contact us. We can and will then assess your application individually.

HOW IT STARTS
The All Stars Diving Foundation was founded on the initiative of Paul Knörr, a former police officer of the The Hague Police Unit, as a result of a long personal battle against post-traumatic stress disorder (PTSD) that got a positive turn by diving. After a long period of reflection and a lot of research into similar initiatives in America (Ministry of Veterans), the conviction has arisen that diving therapy works, helps and is possible in the Netherlands.

WHY A FOUNDATION?
It was decided to set up a foundation because All Stars Diving does not have a profit motive. All Stars Diving is not about making money. All Stars Diving wants to offer (former) professional rescuers and (former) defense employees who have been diagnosed with post-traumatic stress disorder (PTSD) or who suffer from other similar psychological complaints the opportunity to get acquainted with diving and the underwater world. These can be damaged aid workers from the Netherlands, but also from abroad.

More information can be found at All Stars Diving Foundation 

Donations

 • Duikcentrum The Wave 
  • €250 
  • 1 mo
 • Bianca Perreijn 
  • €15 
  • 1 mo
Become an early supporter 

Your donation matters

GoFundMe Guarantee

In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred.

Organizer

Paul Knorr 
Organizer
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more