Aiuta Rosabelle a curarsi sostieni la famiglia

Ciao mi chiamo Serena e ho iniziato a raccogliere fondi per aiutare la piccola Rosabelle. Ho conosciuto Rosabelle e la sua mamma Elda durante il ricovero del mio bambino all'ospedale Meyer di Firenze; Rosabelle ha due anni e mezzo e sta lottando per un brutto male scoperto all'improvviso. È venuta all'ospedale Meyer dall'Albania dove abita con la sua famiglia,ma è potuta venire solo la mamma,che si trova da sola a dover affrontare psicologicamente ed economicamente la situazione. Rosabelle deve fare terapie, operazione e sarà curata al meglio in questo fantastico ospedale ma la mamma e la famiglia devono ogni giorno affrontare spese per il vitto,per tutto quello che serve per vivere quotidianamente e vorrebbe in questo momento delicato che venisse almeno il padre di Rosabelle e l'altro figlio per poterle stare accanto e affrontare questo brutto percorso uniti.Purtroppo gli alloggi a Firenze costano tanto e non è possibile e pensabile affrontare una spesa del genere per una famiglia di comuni lavoratori. Inoltre non essendo cittadini italiani le cure sono a pagamento;solo il ricovero la degenza costa 5000€, e le chemioterapie altrettanto sperando che debbano essere poche anche per contenere la spesa. https://www.meyer.it/index.php/cura-e-assistenza/ricovero#:~:text=Il%20costo%20per%20prestazioni%20di,di%20urgenza%2C%20con%20queste%20specifiche
Ogni piccolo o grande aiuto può essere di vitale importanza per questa famiglia.Ho deciso di chiedere aiuto perché ho vissuto la loro storia ogni giorno,ho sentito piangere la mamma al telefono ogni sera quando Rosabelle dormiva, l' ho sentita disperarsi per non sapere come fare a farsi raggiungere dal marito e disperarsi per la lontananza anche dell'altro figlio;ho visto che oltre a dover affrontare il male doveva per forza farsi forza da sola essendo lontana da tutti. Io e molte altre mamme avevamo durante la degenza il marito che ogni giorno veniva a trovarci e aiutarci per qualsiasi cosa, lei no, è sola.Mi sono accorta che veramente a volte ci lamentiamo per niente e che non ci rendiamo conto di cosa esiste davvero nel mondo soprattutto quando si tratta di bambini. Aiutatemi ad offrire un sostegno alla famiglia di Rosabelle in modo che possano affrontare il percorso delle cure in modo dignitoso e soprattutto che non si trovino da sole in un Paese lontano senza nessuno accanto.
spese per cittadini non UE

Hi, my name is Serena and I started raising funds to help little Rosabelle. I met Rosabelle and her mother Elda during my baby's hospitalization at the Meyer hospital in Florence; Rosabelle is two and a half years old and is struggling with a bad disease that has suddenly been discovered. She came to the Meyer hospital from Albania where she lives with her family, but only her mother was able to come, who is alone in having to deal with the situation psychologically and economically. Rosabelle has to undergo therapy, surgery and will be treated at best in this fantastic hospital but her mother and family have to face expenses every day for food, for everything that is needed to live daily and she would like in this delicate moment that at least the father of Rosabelle and her other son to be able to stay close to her and face this ugly journey together.Unfortunately housing in Florence costs a lot and it is not possible and conceivable to face such an expense for a family of ordinary workers. Furthermore, since they are not Italian citizens, the treatments are paid; only hospitalization costs € 5,000, and chemotherapies just as hoping that they must be few to contain the cost.Any little or big help can be of vital importance to this family.I decided to ask for help because I lived their story every day, I heard Mom cry on the phone every night when Rosabelle was asleep, I felt her despair at not knowing how to be joined by her husband and despair about the distance of the other son too; I saw that in addition to having to face evil she had to force herself alone, being away from everyone. I and many other mothers had husbands during our hospitalization who came to visit us every day and help us with everything, she is not alone.I realized that sometimes we really complain about nothing and that we do not realize what really exists in the world especially when it comes to children. Help me to offer support to Rosabelle's family so that they can face the path of treatment in a dignified way and above all that they are not alone in a distant country with no one next to them.


Përshëndetje, emri im është Serena dhe fillova të mbledh fonde për të ndihmuar Rosabelle të vogël. Rozabelën dhe nënën e saj Eldën e takova gjatë shtrimit të foshnjës sime në spitalin Meyer në Firence; Rosabelle është dy vjeç e gjysmë dhe po lufton me një sëmundje të keqe që është zbuluar papritur. Ajo erdhi në spitalin Meyer nga Shqipëria ku jeton me familjen e saj, por mundi të vinte vetëm nëna e saj, e cila është e vetme që duhet të përballet me situatën psikologjikisht dhe ekonomikisht. Rosabelle duhet t'i nënshtrohet terapisë, operacionit dhe do të trajtohet në rastin më të mirë në këtë spital fantastik, por nëna dhe familja e saj duhet të përballen çdo ditë me shpenzimet për ushqimin, për gjithçka që duhet për të jetuar çdo ditë dhe do të dëshironte në këtë moment delikat që të paktën babai i Rozabelës dhe djalit të saj tjetër që të mund t'i qëndrojnë pranë dhe ta përballojnë së bashku këtë rrugëtim të shëmtuar.Fatkeqësisht strehimi në Firence kushton shumë dhe nuk është e mundur dhe e imagjinueshme të përballosh një shpenzim të tillë për një familje punëtorësh të zakonshëm. Për më tepër, duke qenë se nuk janë shtetas italianë, trajtimet paguhen; vetëm shtrimi në spital kushton 5000 € dhe kimioterapitë po aq me shpresën se duhet të jenë të pakta për të mbajtur koston.Çdo ndihmë e vogël apo e madhe mund të jetë me rëndësi jetike për këtë familje. Vendosa të kërkoja ndihmë sepse e jetoja historinë e tyre çdo ditë, dëgjoja mamin të qante në telefon çdo natë kur Rosabelle flinte, ndjeva dëshpërimin e saj duke mos ditur se si t'i bashkohet burri dhe dëshpërimi për largësinë e djalit tjetër; E pashë që përveçse duhej të përballej me të keqen, ajo duhej ta detyronte veten vetëm, duke qenë larg të gjithëve. Unë dhe shumë nëna të tjera patëm burra gjatë shtrimit në spital, të cilët vinin të na vizitonin çdo ditë dhe na ndihmonin me gjithçka, ajo nuk është vetëm. Kuptova që ndonjëherë ne vërtet ankohemi për asgjë dhe se nuk e kuptojmë se çfarë ekziston në të vërtetë në botë veçanërisht kur bëhet fjalë për fëmijët. Më ndihmoni t'i ofroj mbështetje familjes së Rozabelës, që ata të përballen me dinjitet në rrugën e trajtimit dhe mbi të gjitha të mos jenë vetëm në një vend të largët pa askënd pranë.
Donations (198)

 • Anonymous
  • €10 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • €50 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • €10 
  • 5 mos
 • Medin Sulaj
  • €10 
  • 5 mos
 • Anonymous
  • €20 
  • 6 mos

Organizer and beneficiary

Serena Serrini
Organizer
Bientina, Province of Pisa
Vaska Cobani
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.