Steun het Vishnuh-Genootschap


37269578_15508267780_r.jpeg

Alleen de Natuur leeft eeuwig 

Dames en heren, meisjes en jongens,

Het Vishnuh-Genootschap is een eeuwenoud orgaan van niet-religieuze wereldburgers die de filosofische levensbeschouwing van haar voorouders aanhangt, “het Vishnuïsme”, die het bestaan en het kunnen bestaan van goden ontkent.

We verzamelen geld in voor het Vishnuh-Genootschap dat het geld gaat gebruiken voor de aanschaf van medicijnen, voor de bouw van een bejaardentehuis en voor de aanschaf van onderwijsmateriaal en voor de verbetering van haar infrastructuur ten behoefte van haar gemeenschap.


Op dit moment hebben wij een groot aantal bejaarden die medische zorg behoeven en een aparte ruimte waar we aan hun behoefte kunnen voorzien.

... Daarnaast hebben wij een gebrek aan lesmateriaal voor onze scholen die vernieuwing behoeven en waarvoor wij nog geen middelen daarvoor hebben.

... Verder maken wij veel gebruik van natuurgeneeswijzen om de mensen binnen ons gemeenschap gezond te houden, maar als de nood hoog is hebben wij behoefte aan alternatieve middelen tegen malaria en andere ziektes en hebben aldus een tekort aan medicijnen om in onze behoefte te kunnen voorzien.

... Ons gemeenschap werkt hard zodat wij het hoofd op kunnen houden, maar een extra steun is altijd van harte welkom.

We zijn een ieder zeer dankbaar die een bijdrage levert aan onze doelstelling. De bijdrage hoeft niet zozeer te liggen op geldelijk gebied, maar ook door voor ons reclame te maken in de media en fondsen voor ons te verwerven, op welke manier dan ook, mits dit op legale wijze geschiedt.

Uw donatie of toegift kunt u storten op onderstaande rek.nr.:


Triodos bank:  NL67 TRIO 0212177893

 BIC: TRIONL2U

o.v.v. donatie Vishnuh-Genootschap Den Helder Nederland (KVK: 56636814) 

De vijandige mens laat ons vaak geen keus.Wij zijn zoals we zijn. 


ENGLISH:37269578_15508267080_r.jpeg

Only nature lives forever  

Ladies and gentlemen, girls and boys,

The Vishnuh Society is a centuries-old organ of non-religious world citizens who adhere to the philosophical philosophy of life of its ancestors, "Vishnuism", which denies the existence and can existence of gods.

We collect money for the Vishnuh-Society that will use the money for the purchase of medicines, for the construction of a retirement home and for the purchase of educational material and for the improvement of its infrastructure for the needs of its community.


At the moment we have a large number of elderly people who need medical care and a separate room where we can meet their needs.

... In addition, we have a lack of teaching material for our schools that require renewal and for which we do not yet have any resources for this.

... We also make extensive use of natural remedies to keep the people in our community healthy, but when the need is high we need alternative means against malaria and other diseases and thus have a shortage of medicines to provide our needs.

... Our community works hard so that we can keep our heads up, but extra support is always welcome.

We are very grateful to everyone who contributes to our goal. The contribution does not have to be so much in terms of money, but also by advertising for us in the media and acquiring funds for us in any way, provided that this is done legally.

Your donation or gift you can deposit on the bank.nr below :
 
... Triodos Bank: NL67 TRIO 0212177893  BIC: TRIONL2U or 

... Lloyds bank: NL40BOFS6000112378    BIC: BOFSNL21002


... citing donation Vishnuh-Society to Den Helder The Netherland (KVK: 56636814)


The hostile man often leaves us no choice. We are as we are.

Donations


No donations yet. Be the first to help.

Organizer 


Lancar Ida-Bagus 
Organizer
  • #1 fundraising platform

    People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

  • GoFundMe Guarantee

    In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

  • Expert advice, 24/7

    Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more