Arch to Arc for "Refugee Next Door"

~~~ for English please scroll down ~~~

Op 12 juni 2013, in het holst van de nacht, zal een team van 6 jonge mannen aan boord gaan van een klein schip in de haven van Dover. Eenmaal uit de haven zal de dapperste onder hen het water ingaan en beginnen zwemmen richting Frankrijk, met een klein lichtje op zijn rug dat zijn positie in het water aangeeft. Hieraan voorafgaande, zal het team een afstand van 140 kilometer hebben gelopen van Marble Arch in London. Na 34 kilometer zwemmen bereiken ze Cap Griz Nez in Frankrijk en nemen ze hun fietsen om de laatste 300 kilometer lange etappe van deze ultra-triathlon naar Parijs af te leggen. Water van minder dan 16 graden, geen slaap voor 40 uur, 7 teams in competitie, van London naar Parijs, van Arch to Arc, dit is de Enduroman! http://www.enduroman.com/

Voor deze once-in-a-lifetime uitdaging willen we iets teruggeven, iets waarmee we willen bouwen aan een betere wereld. Vandaag nodigen we u uit om in onze voetsporen te treden en ons goed doel te steunen!

We hebben een organisatie gevonden die helemaal in lijn ligt met ons idee van duurzame ontwikkelingssamenwerking. The "Refugee Next Door" (RND) is een groep van Belgische vrienden onder leiding van Francois-Xavier Willaert die succesvolle kleinschalige projecten opzetten in Uganda. Door haar vrijwilligerswerking slaagt RND erin om haar administratieve kosten onder de 5% van het jaarlijks budget te houden. Een van de mensen bij RND, Peter Brooke, is in Uganda het hele jaar door om de projecten te coordineren. Tot dusver hebben ze vluchtelingen geholpen, een beroepsschool en een kleuterschool gebouwd in region van Jinja.

Voor 2013 is het project een Farmer Field school, een landbouwschool waar duurzame landbouwtechnieken zullen aangeleerd worden. In Uganda, woont 80% van de bevolking in landelijke gebieden waar ze aan landbouw doen om in het levensonderhoud te voldoen. Onderaan de economische voedselketen krijgen kleinschalige landbouwers povere inkomsten voor hun productie, terwijl tussenpersonen en groothandelaars en verwerkende industrie met het grootste deel van de winst aan de haal gaan.

De zaden die gebruikt worden zijn vaak van slechte kwaliteit, er worden geen meststoffen gebruikt en overdracht van kennis is beperkt. Coöperatieven zijn zeldzaam en behandeling na de oogst onbestaande. Volgens het State of the Environment Report voor Uganda uit 2010: "Het land heeft te kampen met serieuze milieuproblematiek zoals bodemerosie en afnemende bodemvruchtbaarheid, ontbossing, bodem-, water- en luchtvervuiling, verlies van biodiversiteit en overmatige ontginning van bossen, het visbestand en watervoorraden. Deze onophoudelijke liquidatie van Uganda's natuurlijke grondstoffen ondermijnt de economische vooruitgang op de lange termijn en zal armoede verergeren."

In deze context hebben landbouwscholen het potentieel om de vaardigheden van de kleinschalige landbouwers te verbeteren door hen nieuwe, duurzame technieken aan te leren die de levenskwaliteit ten goede komen.

De activiteiten bestaan uit experimenten, veld observaties en groepsanalyse. De kennis die wordt opgedaan laat deelnemers toe om hun om hun beslissingen te nemen over hun specifieke landbouwactiviteit. Deze aanpak verschilt radicaal van klassieke landbouwprogramma's waar landbouwers verwacht worden om algemeen advies te volgen van specialisten buiten hun leefwereld.

Er werd een stuk grond van ongeveer 4 are ter beschikking gesteld van RND, hiervan zullen 4 gronden omheind worden als demonstratiegronden met twee soorten mais, zoete aardappel en bonen. Er zijn reeds koffieplanten aanwezig. De nadruk zal liggen op:
- Jonge mensen
- Samenwerking met de privésector (zadenleveranciers, organische meststoffen producenten, verwerkers)
- Participatieve aanpak met op maat gemaakt curriculum.
- Landbouwvaardigheden aangepast aan lokale realiteit en endogene kennis (IK).
- Minimale impact op het milieu
- Optimaliseren van de waardeketen..

Tijdens elke stap van het proces worden de belangen van de kleine landbouwers voorop gesteld. Lokale impact: verbeterde landbouwtechnieken, kennisdelen, betere prijzen en marges en toegenomen voedselzekerheid.

Zoals aangegeven in het National Development Plan 2010/11-2014/15, hoopt Uganda een middeninkomens land worden tegen 2040. De transformaties die nodig zijn om dit doel te bereiken hebben het milieu diep getroffen en zullen dit in de komende jaren blijven doen.

Wij denken dat deze Farmer Field School, het project voor 2013 van the Refugee Next Door, een heel knap project is dat de ontwikkeling steunt daar waar het meest nodig is, aan zijn wortels. Wij willen daarom zoveel mogelijk bijdragen opdat RND deze missie kan verwezenlijken. We nodigen jullie daarom uit om in onze voetsporen te treden en uw steentje bij te dragen! U kunt zo helpen om waardigheid te geven aan het leven van vele kinderen en vluchtelingen en helpen om hun doelen te bereiken. http://therefugeenextdoor.org/

Voor alle stortingen vanaf 40 euro bezorgen we u een fiscaal attest. Gelieve hiervoor een mailtje met de titel "Fiscaal Attest" te sturen naar [email redacted] en wij doen het nodige.

Wij danken u graag bij voorbaat in de naam van Refugee Next Door,

Nick Van Praag
Yann-Alexandre Tytgadt
Bram De Pauw
Charles Van Haverbeke
Pieterjan Demulder
Charles-Louis Van Damme

Team "Fortissimi Sunt Belgae"
Enduroman 2013

Facebook Page & team voorstelling:
https://www.facebook.com/Archtoarcforabetterworld/

~~~ ENGLISH TEXT ~~~

On June 13th, 2013, 1:30am, in pitch black darkness, a team of six young men, will embark on a small vessel out of Dover Harbour. Once out of the harbour, the bravest amongst them will enter the water and start swimming towards France, a small flashlight on his back indicating his position in the water. Preceding this, the team will have completed a 140 kilometer run from London Marble Arch. After 34 kilometers of swimming they reach Cap Gris Nez in France, and take their bikes to complete the last 300 kilometer leg of this ultra-triathlon to Paris. Sub 16 degree celsius seawater, no sleep for 40 hours, 7 teams in the race to compete with, from London to Paris, from Arch to Arc, this is Enduroman. http://www.enduroman.com/

This once-in-a-lifetime challenge inspired us to give something back, something that would help building a better world. Today we are inviting you to follow our footsteps and donate to our charity!

We have found a good cause that is very well aligned with our thoughts of what sustainable charity should be like. The "Refugee Next Door" (RND) is a group of Belgian friends led by Francois-Xavier Willaert that raise funds and set up succesfull small-scale projects in Uganda. Through its volunteer-based functioning RND achieved to keep its administrative costs below 5% of its annual budget. One of the guys at RND, Peter Brookes, is in Uganda all-year round to coordinate the projects. So far they have assisted on the return of refugees, built a Vocational School and a Nursury School in the Jinja region.

For 2013, the project is a Farmer Field School, where sustainable farming skills will be taught. In Uganda, more than 80% of the population lives in rural areas and rely on subsistence farming to survive. At the bottom of the value chain, small-scale farmers receive little return on their production, while middlemen, wholesalers, processing warehouses, etc, make most profit.

Seeds used are often of bad quality, no fertilizers are used, and the transfer of knowledge is limited. Cooperatives are rare and post-harvest handling is inexistent. According to the State of the Environment Report for Uganda 2010: "The country faces severe environmental problems including soil erosion and declining soil fertility, deforestation, pollution of land, water and air resources, loss of biodiversity and over-harvesting of forests, fisheries and water resources. This continued liquidation of the country's natural capital undermines long-term economic progress and will aggravate poverty."

In this context, Farmer Field schools have the potential to upgrade the skills of small-holder farmers, introduce them to sustainable techniques and technologies, with the ultimate aim to improve their livelihood opportunities.

These activities involve simple experiments, regular field observations and group analysis. The knowledge gained from these activities enables participants to make their own locally specific decisions about crop management practices. This approach represents a radical departure from classical agricultural extension programs in which farmers were expected to adopt generalized recommendations that had been formulated by specialists from outside the community.

Approx. 4 acres have been put at the disposal of RND. Four sections of the land will be delimited as demonstration plots, where two varieties of maize (Hybrid Lunge 10 and QPM), Beans, and sweet potatoes will be grown. Coffeeplants are already present on the land.
Emphasis will be put on:
- Targeting young people
- Facilitating the involvement of the private sector E.g. Seed companies, organic fertilizer producers, processing warehouses
- Participatory and inclusive approach with tailor-made curriculum.
- Adapt farming practices to local realities & Indigenous knowledge (IK)
- Minimum environmental impact
- Optimizing the value chain.
At every step of the process, the interests of the smallholders must be defended and the best price obtained. Local Impact: Improved farming techniques, knowledge-sharing, better profit margins, increased food security,

As stated in the National Development Plan 2010/11-2014/15, Uganda is hoping to become a middle-income country by 2040. The transformations needed to achieve this goal have profoundly impacted the environment and will continue to do so.
We think the Farmer Field School is another great project that will help development where it's needed the most, at its roots. We want to contribute as much funds as possible to help RND achieve this mission! Today we are inviting you to follow our footsteps and donate to our charity! You can help give dignity to the lives of many children and refugees and help achieve their goals in live. http://therefugeenextdoor.org/

We wish to thank you in advance in the name of the "Refugee Next Door,

Nick Van Praag
Yann-Alexandre Tytgadt
Bram De Pauw
Charles Van Haverbeke
Pieterjan Demulder
Charles-Louis Van Damme

Team "Fortissimi Sunt Belgae"
Enduroman 2013

Like us on Facebook:
https://www.facebook.com/Archtoarcforabetterworld/
 • Lana Roach 
  • €15 
  • 95 mos
 • Louis Decuypere 
  • €50 
  • 95 mos
 • Ryan Parsons 
  • €50 
  • 95 mos
 • griet stoffels 
  • €100 
  • 96 mos
 • Guido Van Praag 
  • €100 
  • 96 mos
See all

Organizer

Nick Van Praag 
Organizer
London, Greater London, United Kingdom
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more