Help Me Pleas. Wedding

I will start ny storry in Swedish and after that writing in English to so everyone can understand Många tjejer drömmer från barnsben om de perfekta bröllopet. Och jag är en av dom tjejerna. Jag träffade min älskade sambo 6 år sedan. Under dessa år har vi bla fått 2 underbara barn. Vi har stött på motgångar och uppgångar precis som alla familjer. Allt från operation av dottern direkt vid förlossning till lyckan att få vårat eget lilla hus och nu friska barn. Planer kring bröllop kom upp och vi har nu varit förlovade i 1,5 år. Planerna om de perfekta bröllopet men med tajt budget såg ändå lovande ut, en tid, men Så Händer de som får mig att bara vilja brista. Vi har i alla år, med handen på hjärtat, hjälpt alla runt oss. Vi har gett bort pengar, lånat ut bilen i veckor. Kört tidiga morgonar för att köra andras barn till dagis, låtit vänner bo hos oss, trots redan trångt hemma, pga att dom blivit av med lägenheten osv. Detta har hänt 3 ggr. 3 olika personer. Vi har alltid tagit andras behov före våra. Och vi har ändå trivids att hjälpa andra. Men ibland går de för långt. Nu sitter vi här. Med ett knappt halvt planerar bröllop men inte en krona. Räkningar som knappt går att betala trots att vi ständigt ser till att inte ha onödiga köp eller liknande. Ber vänner vi tidigare har hjälpt med om hjälp att få ihop vårat bröllop ätt å Jämt . Men nej. Jag känner mig så ledsen. Jag hade verkligen hoppats kunna få bli den där lyckliga bruden. Med dottern som blomsterflicka osv. Vi hade planer att gifta oss på mina förändras bakgård bla. Köpte klänningen till min dotter och tittade på en outlet butik efter min klänning. Så nu står vi med ett datum, skickade inbjudningar. Dottern älskar sin klänning, men kommer troligen inte kunna ha den som den var menad till Min klänning har skickats tbx för jag inte har haft råd att betala den. Inga pengar att kunna bjuda gästerna på något överhuvudtaget. Inte råd att åka hemifrån till Mina föräldrar som bor 40 mil bort. Inte råd med kostym till mannen. Just nu känns allt hopplöst pga att vi fanns för andra och senaste vi hjälpte en bekant samtidigt som de blev en ekonomisk kris händelse för oss privat, de tog oss i botten . Snälla finns de någon som skulle kunna hjälpa oss få till de där lilla bröllopet och komma på benen igen med de 2 räkningar som drog ner oss. Att höra dottern prata om bröllopet varje dag svider. Jag ler å bara hoppas att det skall lösa sig, när hon ser mig i ögonen, och i detta även  hjälp till att vi får behålla huset. Hon precis som vi var så exalterade över att planera bröllopet och få köpt huset när vi gjorde det . Men allt faller. Räkningarna växer och måste prioriteras. Vart tog mina så kallade vänner vägen när vårat ekonomiska tillstånd föll. Snälla finns de någon där ute med ett guld hjärta som kan hjälpa oss känna lite lycka och hopp

Jag ber om ursäkt om de är stavfel eller särskrivning i min text. Jag är dyslektiker så ser ej alla fel 
39710744_1559688597135180_r.jpeg39710744_1559688647920618_r.jpeg
English

Many girls dream from childhood about the perfect wedding. And I'm one of those girls. I met my beloved partner 6 years ago. During these years we have received 2 wonderful children. We have encountered adversities and upsets just like all families. Everything from surgery of the daughter directly at birth to the happiness of getting our own little house and now healthy children. Plans for weddings came up and we have now been engaged for 1.5 years. The plans for the perfect wedding but with tight budget still looked promising, some time, but So Hande those who make me just want to burst. We have helped everyone around us for years, with our hands on our hearts. We have given away money, lent the car for weeks. Run early mornings to drive other children to kindergarten, let friends stay with us, despite already crowded at home, because they got rid of the apartment etc. This has happened 3 times. 3 different people. We have always taken the needs of others before oursAnd we still love life to help others. But sometimes they go too far. Now we are sitting here. With just under half planning weddings but not a crown. Bills that can hardly be paid even though we are constantly making sure not to have unnecessary purchases or similar. Ask friends we have previously helped with help to get our wedding together right to Jämt. But no. I feel so sad. I had really hoped to be that happy bride. With her daughter as a flower girl, etc. We had plans to get married on my changing backyard, among other things. Bought the dress for my daughter and looked at an outlet store after my dress. So now we have a date, sent invitations. The daughter loves her dress, but will probably not be able to have it as it was meant for My dress has been sent tbx because I have not been able to afford it. No money to be able to invite guests to something at all. Can't ewen afford to go home to my parentes. Can't afford a suit for the man. Right now, everything feels hopeless because we were for others and most recently we helped one acquaintance while they became an economic crisis event for us privately, they took us to the bottom. Please find someone who could help us get to that little wedding and get back on the legs with the 2 bills that pulled us down. Hearing the daughter talking about the wedding every day hurts the heart. I smile to just hope they will solve themselves when she sees me in the eyes, and help us to keep the house. She just as we were so excited about planning the wedding and having bought the house when we did it. But everything falls. The bills are growing and must be prioritized. Where did my so-called friends take the road when our financial condition fell. Please find someone out there with a gold heart that can help us feel a little happiness and hope. Pleas.

Donations

No donations yet. Be the first to help.

Organizer

Sara Daniela Andersson 
Organizer
Borlänge, W, Sweden
  • #1 fundraising platform

    People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

  • GoFundMe Guarantee

    In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

  • Expert advice, 24/7

    Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more